เกริ่น

........สวัสดีครับท่านผู้ชมที่มีโอกาสแวะเวียนมาเยี่ยมชมเว็บบล็อกนี้ ซึ่งเป็นเว็บเวทีที่ใช้บันทึกความรู้และประสบการณ์การเรียนการสอนวิชาการสร้างสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา ค.บ.2 วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหม่บ้านจอมบึง ในภาคเรียนที่ 2 / 2552
........เว็บบล็อกเป็นสื่อที่อำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนทำให้ผู้สอนและผู้เรียนมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด สามารถติดต่อประสานงานกันได้ตลอดเวลา ผู้เรียนเองก็สามารถศึกษาค้นคว้าและตกแต่งเว็บบล็อกของตนเองให้สวยงามตามความต้องการได้ สามารถเพิ่มหรือลดหรือปรับปรุงเนื้อหาได้ตลอดเวลา
........การประยุกต์เว็บบล็อกมาใช้กับกระบวนการเรียนการสอนนับเป็นวิธีการที่สอดคล้องกับหลักจิตวิทยาการเรียนการสอนหลายประการ อาทิ สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาค้นคว้าเนื้อความรู้ได้จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่กว้างใหญ่ไพศาล ประกอบด้วยองค์ความรู้ทุกสาขาวิชา
........จึงหวังว่าการใช้เว็บบล็อกในกระบวนการเรียนการสอนวิชานี้จะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ทำให้ผู้เรียนทั้ง 34 คน สามารถเรียนรู้เนื้อหาวิชาได้อย่างครบถ้วนและสามารถประยุกต์ความรู้ต่าง ๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ขอเชิญชมได้ตามอัธยาศัยและหากมีสิ่งใดเป็นข้อเสนอแนะจักเป็นพระคุณยิ่ง
ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ